П Р О Т О К О Л  № 6/13.03.2015 год.

            Днес, 13.03.2015 година от 13.30 часа, се проведе заседание на Адвокатския съвет на Адвокатска колегия Благоевград, на което присъстваха: Емил Ядков, Елена Попова, Светлана Радулова, Петя Хантова, Мария Прешелкова, Иванка Кехайова и Георги Чорбаджийски.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1.      Клетва;

2.      Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри;

3.      Жалби, сигнали и доклади по жалби и сигнали;

 4.    Разглеждане на постъпили искания за определяне на служебни защитници и особени представители;

 5.    Разглеждане на писмо с изх. № 15-12-10 на Национално бюро за правна помощ – докладва адвокат Елена Попова;

 6.    Обсъждане на предложения за изменение на Наредбата за правната помощ с писмо изх. № 15-12-11/25.02.2015 година на Национално бюро за правна помощ;

  7.    Разглеждане на оферти за покупка на материални активи;

  8.    Организация на семинара, който ще се проведе на 27.03.2015 година и на Кулинарния конкур на 20.03.2015 година;

  9.    Вземане на окончателно решение за мястото на провеждане на деня на Конституцията и семинара „Лекарската грешка” с лектор Стоян Ставру;

10.  Разни.

По т. 1

След изтичане на законоустановените срокове от приемането и вписването им като адвокати, клетва положиха ВЕРА СТЕФАНОВА ТАШЕВА и ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ГЮРОВ.

По т. 2

-Заявление с вх. № 193/09.03.2015 годинаот Георги Руменов Трайков за вписването му като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 206/10.03.2015 годинаот Николета Георгиева Лазарова за вписването й като адвокат в регистъра на адвокатите на Адвокатска колегия Благоевград.

Към заявлението са приложени всички необходими документи по Закона за адвокатурата.

-Заявление с вх. № 172/27.02.2015 годинаот Диана Михайлова Гемкова-Юнчова за отписването й от регистъра на адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград. Към заявлението не са приложение всички необходими документи по Закона за адвокатурата – липва декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата за обявяване на начина, по който е приключило изпълнението на задълженията и по поверените и дела, както и не е върната адвокатската си карта.

-Заявление с вх. № 159/24.02.2015 годинаот Николай Иванов Яновски за възстановяване правата му като адвокат в Адвокатска колегия Благоевград от 01.03.2015 година. Към заявлението са приложени изискуемите се от Закона документи.

Същият е заплатил дължимия членски внос към Адвокатска колегия Благоевград до датата на лишаването му от права, както и разноските по дисциплинарно дело 5/2010 година по описа на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 65

1.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград ГЕОРГИ РУМЕНОВ ТРАЙКОВ, с адрес на кантора: град Сандански, ул. „Стефан Карчев” № 9.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

2.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ЛАЗАРОВА, с адрес на кантора: град Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 41, ет. 2.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

3.ОСТАВЯ без движение заявлението на адвокат Диана Гемкова-Юнчова, като указва на същата, че до датата на следващия съвет, а именно 27.03.2015 година, следва да върне адвокатската карта в офиса на колегията, както и да предостави декларация по чл. 48 от Закона за адвокатурата за обявяване на начина, по който е приключило изпълнението на задълженията и по поверените и дела.

В случай, че не представи горепосочените документи, Адвокатски съвет Благоевград ще се произнесе при наличните документи.

Да бъде изпратено съобщението на адвокат Гемкова-Юнчова по електронна поща, тъй като е известно на Адвокатски съвет Благоевград, че същата пребивава в чужбина.

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

4.ВЪЗСТАНОВЯВА адвокатските права и ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЯНОВСКИ.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

5.ВПИСВА в регистъра на адвокатите в Адвокатска колегия Благоевград промяна в адреса на кантора, телефона за контакт и електронна поща на адвокат Николай Яновски, както следва: гр. Сандански, ул. „Панайот Волов” № 10, ет. 3, ап. 4, телефон за контакт 0988823596, електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

            Решението е взето с 7 гласа „за”.

            По т. 3

По т. 4

1.      В Адвокатски съвет Благоевград са постъпили 26 броя искания за определяне на адвокати за осъществяване на правна помощ. След запознаване с приложените към тях актове по чл. 25 от Закона за правната помощ и съобразявайки чл. 18 от Закона за правната помощ и проведено разискване, Адвокатски съвет взе следното:

 

                                                         РЕШЕНИЕ № 69

1. По искане по НЧХД № 701/2014 г. по описа на РС – Петрич – Съгласно указанията на Национално бюро за правна помощ с изх. № 10-16-4400/05.10.2010 година,лицето на което се предоставя правна помощ, следва да удостовери желанието си за ползване на служебен зашитникчрез попълване на декларация по образец. Производството не е за престъпление, което да е тежко по смисъла на НК, поради което не е налице задължителна защита за подсъдимата.Не са обосновани предпоставките на чл. 94 от НПК за назначаване на служебен защитник. В тази връзка, Вашето искане ще бъде разгледано на Адвокатски съвет, след предоставяне на декларация, че подсъдимата желае назначаване на служебен защитник.

2. По искане по ДП № 314 ЗМ-24/2015 г.по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. А. Богданова

3. По искане по ДП № 36/2015 г.по описа на РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. К. Богданова

4. По искане по ЧНД № 49/2015 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Биков

5. По искане по изп. д. № 20147960400558/2014 по описа на ЧСИ – Шукри Дервиш – определя адв. Р. Иванчева

6. По искане по НОХД № 29/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Р. Недин

7. По искане по ЧНД № 115/2015 г. по описа на РС – Сандански – определя адв. Я. Толькова

8. По искане по гр.д. № 2628/2014 г. по описа на РС – Благоевград – оределя адв. Й. Стойчева

9. По искане по ВНОХД № 272/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – определя адв. М. Шопова

10. По искане по ДП №290/2014 г.по описа на  РУ – МВР – Банско – определя адв. И. Димитров

11. По искане по ДП №42/2014 г.по описа на  РУ – МВР – Гоце Делчев – определя адв. К. Шопов

12. По искане по НОХД № 87/2015 г. по описа на РС – Благоевград – оределя адв. В. Голева

13. По искане по НОХД № 161/2014 г. по описа на ОС – Благоевград – да се изпрати писмо до Окръжен съд Благоевград, че поради пълния отказ на адвокатите – служебни защитници от Адвокатска колегия Благоевград да осъществят защита на лицето Здравко Митков, бе поискан адвокат от друг съдебен район, който да се яви по делото.

            На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за правната помощ, Адвокатски съвет при Адвокатска колегия – Благоевград следва да отправи искане до Адвокатска колегия – Кюстендил и Адвокатска колегия – Перник за определяне на  служебен защитник, който да осъществи правна помощ на лицето Здравко Митков.

            В тази връзка след посочване на служебен защитник от съответната колегия, Адвокатски съвет ще Ви уведоми своевременно.

14. По искане по НОХД № 1194/2014 г. по описа на РС – Петрич – определя адв. Т. Гунчев

15. По искане по НОХД № 19/2014 година по описа на РС – Гоце Делчев – определя адв. Л. Герова

16. По искане по ДП №339 ЗМ-29/2015 г. по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. И. Манова

17. По искане по ДП №517/2014г.по описа на 01 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. М. Георгиева

18. По искане по ДП №5013/2014 г.по описа на 02 РУ – МВР – Благоевград – определя адв. П. Смукова

19. По искане по ЧНД № 42/2015 г. по описа на РС – Петрич – Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане.След представяне на декларация, че лицето Йордан Богданов Джингьозов желае назначаване на служебен защитник, същото ще бъде разгледано отново на Адвокатски съвет.

20. По искане по ЧНД № 22/2015 г. по описа на РС – Петрич – Съгласно писмо изх. № 10-16-4400 от 05.10.2010 г. на Национално бюро за правна помощ към съответното искане трябва да бъде приложена декларация, установяваща наличие на основания  за предоставяне на правна помощ, а такава липсва приложена към Вашето искане. В тази връзка, Ви моля, до датата на провеждане на заседанието на Адвокатски съвет – Благоевград на 26.03.2015 година да ни бъде изпратена такава декларация, попълнена от лицето Росен Митков Джелязков, за да може искането Ви да бъде разгледано своевременно.

21. По искане по НОХД № 462/2013 г. по описа на РС – Разлог – определя адв Р. Кацарска

22. По искане по ДП №223/2014г.по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. В. Коцева

23. По искане по ДП №143/2014г.по описа на РУ – МВР – Петрич – определя адв. В. Христова

24. По искане по ДП № 725/2014 г.по описа на РУ – МВР – Сандански – определя адв. Д. Андонов, С. Попов

25. По искане по изп. д. № 30/2015 по описа на ДСИ – Стойка Димитрова – при РС – Петрич - Особен представител ще бъде определен на длъжника ТАНЯ БОЯНОВА ЧОПАКОВА след внасяне на възнаграждение в размер на 188, 52 лева съобразно чл.10, т.2 във вр. с чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г. доп., бр.43 от 2010 г.; изм. и доп., бр.28 от 28.03.2014г./ и представяне на доказателства за плащането му.

26. По искане по гр.д.  № 1213/2014 г. по описа на РС – Разлог – Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 1 от 09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения / изм. и доп. ДВ. Бр.2 от 09.01.2009г.; доп., бр.43 от 2010 г.; изм. и доп., бр.28 от 28.03.2014г. /, възнаграждението за особения представител следва да е в размер на 800,00 лева, а не на 399,98 лв.. Ето защо следва да се промени определението за възнаграждението на особения представител, както и да се представят доказателства, че същото е внесено, след което Адвокатски съвет ще определи адвокат, който да осъществи процесуалното представителство.

 

2.      Заверява66 бр. отчети на адвокати, осъществили правна помощ по Закона за правната помощ и одобрява направените предложения за заплащане на възнаграждения за срока от 27.02.2015 г. – 13.03.2015 година.

По т. 5

Докладва адвокат Ядков, че на 04.03.2015 година в офиса на Адвокатска колегия Благоевград е получено писмо от Национално бюро за правна помощ с изх. № 15-12-10 от 25.02.2015 година. Със същото уведомяват Адвокатски съвет Благоевград, че във връзка с възможност за въвеждане на регионални центрове за консултиране към Адвокатските съвети, по пример на центровете въведени към колегиите в Сливен и Видин по Предефиниран проект № 4 „Подобряване на достъпа на уязвими групи до правна помощ чрез въвеждане на пилотен проект за гореща линия за първична правна помощ и регионални центрове за консултиране” и решение от заседание на национално бюро за правна помощ, молят при желание Адвокатска колегия Благоевград да има такъв център, в срок до 20 март 2015 година да направи предложение за Вътрешни правила за дейността на регионалните центрове за консултиране към Адвокатските съвети.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 70

Да се изпрати писмо до Национално бюро за правна помощ, че Адвокатски съвет Благоевград заявява желанието си за въвеждане на регионален център за консултиране към Адвокатски съвет Благоевград, но за да даде своето предложение за вътрешни правила следва да му бъде предоставена по голяма информация, относно визията на Национално бюро за правна помощ, относно характера на дейността, начина на отчитане на дейността, начина на финансиране на дейността на адвокатите, финансиране на Адвокатския съвет за организация на дейността, както и възможността за разкриване на бюра на центъра извън седалището на Адвокатската колегия.

По т. 6

Докладва адвокат Ядков, че с във връзка с промяна на Наредбата за заплащане на правната помощ и решение на Национално бюро за правна помощ от 19.02.2015 година, са уведомени адвокатските съвети, че в срок до 20.03.2015 година, следва да изпратят мотивирани предложения за промяна в Наредбата за плащане на правната помощ. В тази връзка с писмо изх. № 160/06.03.2015 година, адвокатите членове на Адвокатска колегия Благоевград са уведомени по електронните пощи за полученото писмо и за предоставената възможност да бъдат направени предложения за изменение в Наредбата за заплащане на правната помощ.

Адвокат Ядков сочи, че към настоящия момент в офиса на колегията са получени няколко предложения.

Адвокатски съвет Благоевград разгледа постъпилите до днес предложения за изменение за заплащане в Наредбата на правната помощ, предложение с вх. № 190/09.03.2015 година от адвокат Иван Тошев, предложение с вх. № 196/09.03.2015 година от адвокат Иван Димитров, предложение с вх. № 212/12.03.2015 година от адвокат Петя Хантова, предложения с вх. № 213/12.03.2015 година от адвокат Славчо Попов, предложение с вх. № 219/13.03.2015 година от адвокат Елена Попова и адвокат Нели Захариева, предложение с вх. № 221/13.03.2015 година от адвокат Зоя Пулева и след направените предложения, Адвокатски съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 71

ПРЕДЛАГА на Национално бюро за правна помощ да бъде изменена и допълнена Наредбата за заплащане на правната помощ, както следва:

Член от Наредбата за заплащане на правната помощ

Досегашен размер

Предложение за размер

Мотиви

Чл. 9, ал. 3

 

 

Изразът „от 22,00 до 6,00 часа се заменят с „от 17,30 до 08,30 часа”.

Чл.10 ал.2

 

 

50,00 лв.

 

100,00 лв.

Досегашният размер е фиксиран, което не позволява възнаграждението да бъде съобразено с обема на проучените материали и времето за тяхното проучване

Чл.13 т.1

 

 

От 10,00 лв.

До 20,00 лв.

От 20,00 лв.

До 40,00 лв.

Досегашният размер е недостатъчен и не е съобразен с продължителността на консултацията  и сложността на поставения правен проблем

Чл.13 т.2

 

 

От 15,00 лв.

До 30,00 лв.

От 100,00 лв.

До 150,00 лв.

Досегашният размер е унизително нисък. Подготовката на документи за завеждане на дело е изключително трудоемък процес, отнемащ много време и професионални умения, които следва да бъдат и съответно по-високо заплатени

Чл.14

 

 

От 60,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

Подготовката по дела за вземане на мерки за неотклонение  изисква проучване на материалите от досъдебното производство, участие в съдебни заседания, понякога в повече от едно, поради което възнаграждението следва да бъде съответно на положения труд.  

Чл.15 т.1

 

 

От 50,00 лв.

До 100,00 лв.

От 100,00 лв.

До 200,00 лв.

 

Чл. 15 т.2

 

 

От 60,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00

До 400,00 лв.

 

Чл.16 т.1

 

От 75,00 лв.

До 150,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл.16 т.2

 

От 100,00 лв.

До 200,00 лв.

От 300,00 лв.

До 500,00 лв.

 

Чл.17 т.1

 

От 100,00 лв.

До 200,00 лв.

От 300,00 лв.

До 500,00 лв.

 

Чл.17 т.2

 

От 150,00 лв.

До 300,00 лв.

От 500,00 лв.

До 800,00 лв.

 

Чл.18 т.1

 

От 150,00 лв.

До 230,00 лв.

От 400,00 лв.

До 600,00 лв.

 

Чл.18 т.2

 

От 250,00 лв.

До 500,00 лв.

От 600,00 лв.

До 1200,00 лв.

 

Чл.19 т.1

 

От 200,00 лв.

До 400,00 лв.

От 600,00 лв.

До 1000,00 лв.

 

Чл.19 т.2

 

От 400,00 лв.

До 800,00 лв.

От 1000,00 лв.

До 1800,00 лв.

 

Чл. 20 т.1

 

От 300,00 лв.

До 500,00 лв.

От 1000,00 лв.

До 1500,00 лв.

 

Чл. 20 т.2

 

От 500,00 лв.

До 1000,00 лв.

От 1500,00 лв.

До 2500,00 лв.

 

Чл. 21

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

Предлжението е да отпадне израза „когато адвокатът не е назначен за осъществяване на правна помощ за цялото досъдебно или съдебно производство”.

Чл. 21а

НОВА

 

100,00 лв.

Възнаграждение за участие в съдебно заседание за разпит пред съдия е в размер на 100,00 лв.

Чл. 22а

 

От 50,00 лв.

До 100,00 лв.

От 150,00 лв.

До 200,00 лв.

 

Чл. 22б

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 400,00 лв.

Делата за кумулация са сложни, често присъдите са над десет, което изисква много време и професионални умения, за да се извърши най-благоприятно групиране на наказания, който труд следва да бъде заплатен с по-високо възнаграждение

Чл. 22в

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл. 22д

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл. 22е

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 400,00 лв.

 

Чл. 22ж

НОВА!

 

50,00 лв.

За явяване в съдебно заседание след четвърто заседание се дължи възнаграждение в размер на 50,00 лв.

Чл. 23 т.1

 

От 50,00 лв.

До 100,00 лв.

От 250,00 лв.

До 400,00 лв.

Трудовите дела в повечето случаи включват няколко обективно съединени искове, което увеличава времето за подготовка и участие в повече съдебни заседания

Чл. 23 т.2

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 300,00 лв.

До 500,00 лв.

Производствата за прекратяване на брак винаги включват няколко обективно съединени иска, натоварват емоционално адвоката, участва се в поне две заседания

Чл. 23 т.3

 

От 100,00 лв.

До 150,00 лв.

400,00 лв.

Дела за бащинство и оспорване на бащинство са трудоемки, свързани с експертизи, разпит на свидетели, натоварват емоционално адвокатите 

Чл. 23 т.4

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

С оглед разнообразието на неоценяемите искове същите са с различна натовареност и продължителност, поради което се поставя и по –голям диапазон на размерите с възможност за съобразяване с обема работа

Чл. 23 т.5

 

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 150,00 лв.

До 250,00 лв.

 

Чл. 23 т.6

 

От 50,00 лв.

До 100,00 лв.

От 150,00 лв.

До 250,00 лв.

 

 

Чл. 24

 От 100,00 лв.

 До 200,00 лв.

От 300,00 лв.

До 400,00 лв.

 

Чл. 25

 

 

От 100,00 лв.

До 300,00 лв.

От  300,00 лв.

До 800,00 лв.

- При интерес до 1 000лв – 150лв;

- при интерес от 1 000 до 5 000 – 300 лева възнаграждение;

- при интерес от 5 000 до 10 000 – от 400 лв. до 500,00 лв.

- при интерес над 10 000 лв. – от 500,00 лв. до 800,00 лв.

Чл. 25а ал.1

 

 

 

- За изготвяне на въззивна жалба, отговор по въззивна жалба и изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 23, 24, и 25

 

- За изготвяне на касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 23, 24, и 25

 

- За изготвяне на отговор по касационна жалба с основания за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 75 % от възнаграждението по чл. 23, 24, и 25

За изготвяне на молба за отмяна на влязло в сила решение без явяване в съдебно заседание възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 23, 24, и 25

Когато адвокатът се явява в съдебно заседание, възнаграждението е 500 лв.

Чл.25а  ал.2 пр.1

 

От 50,00 лв.

До 100,00 лв.

От 100,00 лв.

До 150,00 лв.

 

Чл. 25а ал.2 пр.2

От 120,00 лв.

 

От  200,00 лв.

 

Чл. 25а ал.3

 

От 50,00 лв.

До 120,00 лв.

От 100,00 лв.

До 150,00 лв.

Следва да отпадне израза „изготвяне на жалби или възражения” в третото предложение на посочената алинея.

Чл. 26

 

От 50,00 лв.

До 150,00 лв.

От 150,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл. 26а

НОВА

 

50,00 лв.

Предложението – за явяване в съдебно заседание след второто заседание възнаграждение се дължи в размер на 50,00 лева.

Чл. 27

 

От 50,00 лв.

До 100,00 лв.

От 300,00 лв.

До 500,00 лв.

 

Чл. 27а

 

От 100,00

До 150,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл. 27б

 

От 100,00 лв.

До 150,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл. 27в

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл. 27г

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл. 27д

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 300,00 лв.

До 400,00 лв.

 

Чл. 27е

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл. 27ж

 

От 80,00 лв.

До 120,00 лв.

От  150,00 лв.

До 300,00 лв.

 

Чл. 27з

От  80,00 лв.

До 120,00 лв.

От 200,00 лв.

До 300,00 лв.

 

 

Решението е взето с 7 гласа „за”.

Прилага към решението постъпилите предложения.

 

По т. 7

Адвокатски съвет Благоевград се запозна със събраните оферти с вх. № 210/11.03.2015 година, вх. № 211/11.03.2015 и вх. № 220/13.03.2015 година за закупуване на компютър и фотоапарат за нуждите на колегията, както и с промоционалните бюлетини на големите вериги магазини за продажба на бяла и черна техника.

След като обсъди предложенията по същите, Адвокатски съвет взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 72

1. ДА СЕ ЗАКУПИ от ЕТ „БУРАН – Венцислав Петров” мобилен компютър с марка „Леново” по предложена оферта с вх. № 211/11.03.2015 година на стойност 499,00 лева с ДДС.

2.ДА СЕ ЗАКУПИ фотоапарат с марка Сони, модел DSC-HX300на стойност 599,00 лева с ДДС.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

Възлага изпълнението на решенията на Секретаря на Адвокатски съвет Благоевград.

 По т. 8

1. Докладва адвокат Чорбаджийски, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 27.03.2015 година ще се проведе семинар на тема „Съдебна делба”, с лектор Светлана Калинова. Сочи, че за провеждането на семинара адвокатите от Адвокатска колегия Благоевград са уведомени по електронните пощи, като поканата за провеждането на семинара е качена на двата сайта на Адвокатска колегия Благоевград.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 73

ДА СЕ ПРОВЕДЕ семинарно обучение на 27.03.2015 година в залата на Адвокатска колегия Благоевград на адрес: Благоевград, ул. „Полковник Димов” № 1, ет. 3, при следната програма:

9.30 – 11.00 ч. – „Преюдициални въпроси разглеждани през първата фаза на делбата”.

11.00 – 11.15 ч. – почивка

11.15 – 12.30 ч. - „Искания по сметки”.

12.30 – 13.30 ч.– почивка

13.30 – 14.30 ч. – „Проблеми при приложението на чл. 201 от ЗУТ във втората фаза на делбата”.

14.30 – 14.45 ч.– почивка

14.45 – 16.30 ч.– „Способи за извършване на делбата, обжалваемост на съдебните актове”.

Да бъде отправена покана и до съдийте от всички Районни съдилища и до Окръжен съд Благоевград.

2. Доклада адвокат Хантова, че в изпълнение на програмата за културно-масови мероприятия за 2015 година на Адвокатска колегия Благоевград на 20.03.2015 година ще се проведе традиционен пролетен кулинарен конкурс.

В тази връзка на членовете на Адвокатска колегия Благоевград са изпратени съобщения по електронните пощи. Партито ще стартира на 20.03.2015 година от 16.30. часа в залата на колегията с дегустация и оценка на кулинарните произведения на участниците в куленарния конкурс и награждаване на същите.

По т. 9

1. Докладва адвокат Чорбаджийски, чев изпълнение на програмата за провеждане на семинари и обучение за 2015 година на 17 и 18 април 2015 година следва  да се проведе изнесен двудневен семинар на тема „Лекарската грешка” с лектор Стоян Ставру. В тази връзка бяха събрани различни ценови оферти за групово настаняване от различни хотели. След обсъждане на същите и станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното:

 

РЕШЕНИЕ № 73

ДА СЕ ПРОВЕДЕ изнесено семинарно обучениена 17 и 18 април 2015 година във ваканционен клуб „Реденка” на тема „Лекарската грешка”, с лектор Стоян Ставру.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

По т.10

1.Докладва адвокат Ядков, че с вх. № 218/13.03.2015 година в офиса на колегията е получено предложение от адвокат Благой Горанов, член на Адвокатска колегия Благоевград. В същото сочи, че са зачестили случайте, в които лица спрямо които в различните фази на производствата маже да се назначи служебен защитник се препращат към определени адвокати, които за своя труд в повечето случай не получават заплащане. Сочи, че са доста и случаите при които, при определен вече служебен защитник, се оказва натиск върху лицето нуждаещо се от адвокатска защита и то се отказва и иска възможност да си наеме договорен или направо се явява с договорен такъв.

В предложението сочи, че би било добре да се организират и проведат работни срещи на Председателя на Адвокатската колегия и съответния отговорник по район с Председателите на съответния Районен съд, съответно Окръжен съд, административните ръководители на Районните, съответно Окръжната прокуратура, началниците на съответните РУ на МВР и дознателите, на които да се обсъдят проблемите на едната и на другата страна във връзка с допускането на служебни защитници.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет взе следното

 

 РЕШЕНИЕ № 74

ДА СЕ НАПРАВЯТ срещи на Председателя на Адвокатската колегия и съответния отговорник по район с Председателите на съответния Районен съд, административните ръководители на Районните прокуратури, началниците на съответните РУ на МВР и дознателите, главна Дирекция охрана, Областна Дирекция, на които да се обсъдят проблемите на едната и на другата страна във връзка с допускането на служебни защитници.

Решението е взето в 7 гласа „за”.

2.Докладва адвокат Ядков, молба с вх. № 181/04.03.2015 година от адвокат Ася Велчева, в която моли да бъде заличена от Регистъра на служебните защитници към Национално бюро за правна помощ.

След станалите разисквания, Адвокатски съвет Благоевград взе следното

 

РЕШЕНИЕ № 75

ДА БЪДЕ НАПРАВЕНО предложение до Национално бюро за правна помощ за описване от регистъра на служебните защитници към Национално бюро за правна помощ адвокат Ася Велчева, член на Адвокатска колегия Благоевград.

Решението е взето с 7 гласа „за”.

            Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закрива. Следващото заседание на Адвокатския съвет ще се проведе на 26.03.2015 година от 14,00 часа.

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:.................................

             /адв. Емил Ядков/

                                                                       СЕКРЕТАР:.........................................

                                                                                              /адв. Светлана Радулова/

            ПРОТОКОЛЧИК:................................

             /Цветанка Христова/

 

.