УВЕДОМЛЕНИЕ
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ – БЛАГОЕВГРАД,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ДС И КС,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ - БЛАГОЕВГРАД,
На основание чл. 92, т. 3 от Закона за адвокатурата


СВИКВАМ
редовно заседание на Адвокатския съвет при Адвокатска колегия – Благоевград на
08.04.2024 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ от 14.00 ч., което ще се проведе в залата на Адвокатски
съвет – Благоевград, при следния:
1. Полагане на клетва от нововписан адвокат;
2. Вписвания, отбелязвания, заличавания в адвокатските регистри /докладва адв.
Колджиева/;
3. Правна помощ /докладват отговорници по градове/;
4. Дисциплинарна дейност /докладва адв. Дуков/;
5. Разни.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДВОКАТСКИ
СЪВЕТ – БЛАГОЕВГРАД:
АДВ. МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

 

Уведомление за свикване на заседание на АС - Благоевград за 08.04.2024 г.