На 25.02.2011 г. ВАС  е приел Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати, изм. и доп. ДВ бр. 62/11.07.2008 г., изм. и доп. ДВ бр. 21/15.03.2011 г.

За пролетната сесия документи се приемат до 15 април, а за есенната до 15 септември на съответната година.

Такса за изпита - 50,00 лв. в полза на Висш адвокатски съвет, преведени по сметка:  BG85UNCR76301000029813, BIC код UNCRBGSF при УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК.

С Решение от 08.03.2013 година  на Адвокатски съвет - Благоевград е въведена такса в размер на 20,00 лв. в полза на Адвокатска колегия - Благоевград по банкова сметка или на каса в офиса на колегията при подаване на документите.

Наредбата за изпита и конспекта за изпита са публикувани на сайта на Висшия адвокатски съвет - http://www.vas.bg/.